olympia

HIF - VÄNNERNA

 

 

 

 

 

 

Hem
Nyheter
Arkiv
Kalender Aktiviteter

Utdrag ur årsmötet 1/3 2010

 

§ 21 Årsmötet öppnas.

HIF-VÄNNERNAS ordförande Nils-Gunnar Larsson inledde mötet och hälsade de dryga 100 - talet medlemmarna välkomna. . Han hälsade speciellt HIF:s nye manager Conny Karlsson med fru välkomna. Ordf. riktade också ett tack till alla de medlemmar som med stor entusiasm lägger ner ett förtjänstfullt arbete i föreningen.

 

§ 27 Verksamhetsberättelse.

Föreningens verksamhets- och förvaltningsberättelse som förelåg i tryck föredrogs av mötesordföranden. Årsmötet beslöt godkänna redogörelsen.

 

§ 29 Ansvarsfrihet.

Årsmötet beslöt att med stöd av revisions-

berättelsen bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

 

§ 30 Val av ordförande för 2010.

Årsmötet beslöt enhälligt att på valberedningens förslag välja Arne Nilsson till föreningens ordförande sedan Nils-Gunnar Larsson undanbett sig omval.

 

§ 31 Val av fyra ordinarie styrelseledamöter för 2010.

Årsmötet beslöt att på valberedningens förslag omvälja Lars-Erik Ahlberg, Börje Bengtsson, Thorsten Hall och Berne Sten.

§ 32 Val av fyra ordinarie styrelseledamöter för 2010-2011.

Årsmötet beslöt att på valberedningens förslag omvälja

Ulf Andersson, Peter Krantz, Bert Olsson och Sven-Erik Rosdahl. 

 

§ 37 Medlemsavgifter för 2011.

Årsmötet beslöt att på styrelsens förslag faställa oförändrad medlemsavgift á 100:- för 2011.

För deltagande i målspottarklubben erlägger medlemmen 20:- i anm.avgift samt 5:-/mål i serie-och cupspel.

§ 40 Utmärkelser-Uppvaktningar.

Nils-Gunnar Larsson tackade Sten-Inge Fredin för goda kontakter under åren med en blomma och en hälsning med hem till fru Gunnel. Sten-Inge replikerade att hjärtat finns kvar i HIF och medlemsskapet och kontakterna med HIF-VÄNNERNA består.

Årets lirare MArkus Lantz uppvaktades med blommor och ett spelarproträtt utfört av Yvonne Eriksson.

Ungdomsstipendier delades ut till Samuel Aziz och Albert Berisha som både i HIF och sina resp. landslag gett indikationer på en lysande framtid på fotbollsarenan. Stipendierna uppgår till 5000 :- resp. 2500 :-.

HIF_VÄNNERNAS nyvalde ordförande ARne Nilsson avtackade Nils-Gunnar Larsson som i sin tur tackade Börje Bengtsson för tele.samtalet som kom att ge honom tio fina år i VÄNNERNAS styrelse.

 

§ 41. Mötets avlsutning.

Efter ett väl genomfört ordförandeskap överlämnade Kaj Stenberg klubban till Arne Nilsson som tackade mötesdeltagarna förtroende och lämnade ordet till Conny Karlsson som informerade medlemmarna om läget och målsättningarna inför den nya säsongen.

Efter klubbslaget som förklarade årsmötet avslutat serverades en kamratmåltid i Olympiarestaurangen.